مقالات تخصصی | Specialty articles

 

«Image, Metaphor and Symbol», Book of the Month of Literature and Philosophy Magazine, Specialized informative and critical monthly review of Iranian books, Vol. 4, No. 1, Nov. 2000

 

 

 • سرگشتگی نمادهای اسطوره‌ای در اندیشهٔ شاعرانه، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، آذر ۱۳۸۱

«The wonder of Mythological Signs in Poetic Thought», Book of the Month of Literature and Philosophy Magazine, Specialized informative and critical monthly review of Iranian books, Vol. 6, No. 2/ Dec. 2002

 

 • تثلیث عشق و جاودانگی و مرگ، ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، ادبی کارنامه، شماره ۳۶، شهریور ۱۳۸۲

«Trinity of Love, Immortality and Death», Karnameh Magazine, Cultural, Social, Literary Monthly Journal, Vol 36, August 2003

 

«Wonder, Enchantment and Illusion before the Mirror (surrealism in Bidel Dehlavi’s poetry)», Book of the Month of Literature and Philosophy Magazine, Specialized informative and critical monthly review of Iranian books, Vol. 6, No. 12/ Oct. 2003

 

«The archetypal patterns in two children’s folk poems by Ahmad Shamlou», Farhang-e Mardom Magazine, Iranian Folklore Quarterly, Cultural, Social, Quarterly, No. 13, Spring 2005

 

«Realism in Children’s Literature», Zibashenakht Journal, Published twice a year, No. 14, 2006

 

 • ساختار شعر آنا آخماتووا، منتشر شده در مجله بخارا، ویژه‌نامه آنا آخماتووا، بهار ۱۳۸۶

«Structure of Anna Akhmatova’s Poetry», Bukhara Magazine, Special Issue, Anna Akhmatova, Vol. 61, Spring 2007

 

 • پدیدارشناسی زمان در شعر حافظ، با نظر به آراء قدیس آوگوستینوس دربارهٔ زمان، فصلنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی: نامهٔ فرهنگستان، دوره‌ی دهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۷

«Phenomenology of Time in the Poetry of Hafiz, Based on Saint Augustine’s Theory of Time», Journal of the Academy of Persian Language and Literature: Name-ye Farhangestan Magazine, No. 2, (Ser. No. 38), Summer 2008

 


مقالات علمی-پژوهشی | Scientific and Research Papers

 

 • منش استعاری زبان، ذهن و تصویر در شعر بیدل دهلوی، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی: پژوهش ادبی، شماره پنجم، بهار ۱۳۸۵

«Metaphoric Nature of Language, mind and Imagery in Poetry of Bidel Dehlavi», Journal of the Islamic Azad University, Tehran Central Branch: Literature & Humanity Faculty Magazine, Vol. 1, No. 5, Spring 2006

 

 • نقش نشانه‌های ابزاری در شکل‌گیری معنایی شعر، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی: پژوهش ادبی، شماره هشتم، بهار ۱۳۸۶

«Ordinary Signs and Developing Meaning in Poem», Journal of the Islamic Azad University, Tehran Central Branch: Literature & Humanity Faculty Magazine, Vol. 1, No. 8, Spring 2007

 

 • کارکرد شاعرانه‌ٔ گزاره‌ها در شعر فروغ فرخزاد، فصلنامه علمی-پژوهشی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس: نقد ادبی، شماره اول، بهار ۱۳۸۷

«The Poetical Function of Statements in Forough Farrokhzad’s Poetry», Journal of the Research of Persian Language and Literature Research Center of Tarbiat Modares University: Quarterly of Literary Criticism Magazine, No. 1, Spring 2008

 

 • جستاری در چگونگی کارکرد نمادهای جانوران در اشعار صائب تبریزی و بیدل دهلوی، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی: پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۹۰

«An Investigation into How Animal Symbols Function in Poetry of Saib Tabrizi and Bidel Dehlawi», Journal of the Research of Institute of Humanities and Social Studies: Research in Persian Language and Literature Magazine, Vol. 21, Summer 2010

 

 • تأملی بر چگونگی فاصلهٔ «شاعر» و «راوی» در متون شاعرانه (با تکیه بر نمونه‌هایی از شعر حافظ و شاملو)، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی: مطالعات نقد ادبی، شماره ۳۷، زمستان ۱۳۹۳

«Consider the distance between «poet» and «narrator» in poetic texts (based on examples from the poems of Hafez and Shamloo)», Journal of the Islamic Azad University, Tehran Central Branch: Literary criticism studies Magazine, Vol. 9, No. 37, Winter 2013

 

 • بررسی تطبیقی تصویر حیوانات در اشعار کودک و نوجوان تد هیوز و عباس یمینی شریف، مشترکا پروین سلاجقه و شایسته ابراهیمی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران: پژوهش ادبیات معاصر، زمستان ۱۳۹۴

«Comparative Study of Animals in Child and Adolescent Poems by Ted Hughes and Abbas Yemini Sharif», Co-authored by Parvin Salajegheh and Shayesteh Ebrahimi, Journal of the Research of Faculty of Foreign Languages, University of Tehran: Contemporary Literature Research Magazine, Winter 2014

 

 • زمان، روایت و شخصیت‌پردازی در رمان «سلاخ‌خانهٔ شمارهٔ پنج» اثر کورت ونه‌گات، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی: نقد زبان و ادبیات خارجی، شماره ۱۷ (پیاپی ۱/ ۷۵)، زمستان ۱۳۹۵

«The narrative and characterization period in Kurt Vonnegut’s five slaughterhouse novel», Journal of the Research of Faculty of Persian Language and Literature of Shahid Beheshti University: Critique of Foreign Language and Literature, No. 17, Autumn and Winter 2015

 

 • گفتاری تحلیلی در کارکرد موتیف‌های آشنا و آشنایی‌‌زدا در داستان‌های کودک و نوجوان، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شیراز: مطالعات ادبیات کودک، سال هفتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

«An analytical discourse in the work of familiar and Defamiliarization motifs In childrens and teens stories», Journal of the Research of Shiraz University: Child Literature Studies Magazine, Seventh year, Autumn and winter of 2015

 

 • تحلیل کارکرد درونمایه‌های نوستالژیک در آثار داستانی جلال آل احمد، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شیراز: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی: پژوهش زبان و ادبیات فارسی، پاییز ۱۳۹۶

«An analysis of the Functionality of Nostalgic Themes in Jalal Al-Ahmad’s Works», Journal of the Research of Institute of Humanities and Social Studies: Research in Persian Language and Literature Magazine, Autumn 2016

 

 • بررسی تطور عملكردهای اجتماعی زنان در متون نثر داستانی در فاصله قرن‌های ششم تا نهم (با تكيه بر سمك عيّار، ابومسلمنامه، دارابنامه بيغمی و فيروزشاه نامه)، مشترکا پروین سلاجقه و شایسته ابراهیمی، فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی: بهار ادب، سال دهم، شماره ۴ (پیاپی ۳)، زمستان ۱۳۹۶

«Study on the evolution of women’s social functions in the narrative stories of the sixth to ninth centuries (By relying on Samak Ayar, Abu-Molememnar, Daghnehmah Mohammadi and Farsihsheh letter)», Co-authored by Parvin Salajegheh and Masoumeh Ghanee, Quarterly of the Research of stylistics of Persian verse and prose: Spring of Literature, Year tenth, No. 4, Winter 2016