صدای خط خوردن مشق

صدای خط خوردن مشق
نگارنده در این کتاب، با بررسی آثار «هوشنگ مرادی کرمانی» و با توجه به زبان و سبک نویسنده، محور افقی زبان، نحوه ترکیب جمله‌ها و واژگان، هنجارگرایی و هنجارشکنی‌های هنری آثار مرادی کرمانی را تشریح می‌کند. وی ضمن بررسی ساختاری در محور زبان، گاه زمینه زیبایی‌شناسی اثر را خاطر نشان کرده، مثال‌ها و شواهد متعددی فراهم آورده است.
بدین ترتیب، نقد ساختاری تأویلی آثار هوشنگ مرادی کرمانی در این کتاب، طی دو مرحله صورت پذیرفته است:
۱- بررسی آثار به طور کلی و یافتن ارتباط، همسانی‌ها و تفاوت‌های میان آنها
۲- معرفی و نقد هر اثر به طور جداگانه، با توجه به دیدگاه‌های نقد و بررسی عناصر داستان.
 
 
خرید اینترنتی اثر