نقد نوین در حوزه‌ی شعر

نقد نوین در حوزه‌ی شعرهریک از مقاله‌های کتاب حاضر، تحلیل و خوانش نقادانه‌ای است از یک یا چند متن شاعرانه با تکیه بر اصول نقد ادبی مدرن. نگارنده در تدوین این مقاله‌ها، کوشیده است تا ضمن استفاده از رویکردهای متنوع نقد ادبی مدرن از جمله نقد ساختارگرایانه فرمالیستی، روانکاوانه، اسطوره‌شناختی، اجتماعی، زیبایی‌شناختی و… خواننده را در فرآیند بازخوانی متن شرکت دهد.
 
 
 
خرید اینترنتی اثر