امیرزاده‌ی کاشی‌ها

درباره‌ی شعر شاملو، منتقدان و صاحبنظران از دیدگاه‌های ویژه‌ای قلم زده‌اند. هرچند که این نقد و نظرها هرکدام
ویژگی‌های خاص خود را دارند اما جامعیت چندانی در آنها دیده نمی‌شود.

مولف در این کتاب، با رعایت احترام و حفظ حقوق معنوی این بزرگان و با اتکاء به آخرین نظریه‌های نقد ادبی، ژرف‌نگرانه و ریزبین، دوره‌های مختلف شعر شاملو را بررسی و تحلیل می‌کند و در بسیاری از موارد، خواننده‌ی علاقه‌مند را به جهت درک صحیح و اصولی از بن‌مایه‌های شعری شاملو به تحسین وا می‌دارد.

اهمیت تدوین و چاپ کتاب «امیرزاده‌ی کاشی‌ها» بیشتر از آن‌روست که در این مجموعه، شعر شاملو هم به لحاظ «ساختاری» و هم از جهت «درونمایه و محتوا» مورد واکاوی و تحلیل دقیق، قرار می‌گیرد و افق‌های جدید و ناشناخته‌ای از شعر این شاعر بزرگ برای دوستداران شعر معاصر، گشوده می‌گردد.
 
 
خرید اینترنتی اثر