از اين باغ شرقی

از این باغ شرقی؛ نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان» اثری در باب نظریه‌پردازی در نقد شعر کودک و نوجوان است و توسط کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منتشر شده. این کتاب که نخستین اثر از نوع خود در زبان فارسی است، در قالب مباحث تئوریک، ابعاد مختلف شعر کودک را مورد بررسی قرار داده، و می‌تواند آغازگر بحث‌های بنیادین ضروری درباره‌ی مبانی نظری شعر کودک و نوجوان باشد. و همچنین تصویری عمومی را از ویژگی‌های خاص این نوع شعر فارسی از آغاز تا امروز، ترسیم کند.

«از این باغ شرقی» با گفتاری از نویسنده در آسيب‌شناسی شعر كودك و نوجوان آغاز، و با تئوری‌هایی که پروین سلاجقه از میان متون مختلف شعر کودک و نوجوان، بيرون کشیده است، دنبال می‌شود. او می‌نویسد: «آنچه به عنوان نظریه و ابزار نقد شعر در این کتاب، ارائه شده، حاصل بررسی کتاب‌های شعر کودک و نوجوان است. برخی از این نظریه‌ها بر پایه‌ی پیش‌فرض‌های نظری و ابزارهای زیبایی‌شناختی سنتی و مدرن در آثار، پیگیری شده و برخی نیز در هنگام بررسی آثار، هویت یافته‌اند.»

«از این باغ شرقی» ۲۲فصل دارد که در آن، شعر کودک و نوجوان از دیدگاه‌های گوناگون نظریه و نقد ادبیات کودک و نوجوان، تاریخچه، شعر کودک و نوجوان، تخیل، صنایع شعری، حس‌آمیزی، موتیف‌ها و نشانه‌ها، طنز، تخیل، اسطوره، عاطفه، زبان، اندیشه، معنی و مضمون، روایت، اندیشه‌ی اجتماعی و آسیب‌شناسی، بررسی شده است.

بخش نظری کتاب بر دو حوزه‌ی دانش شرق و غرب (از سنتی و مدرن) استوار است و بخش عملی آن، نمونه‌هایی را برای نمایش کاربرد نظریه‌ها، بر پایه‌ی شعرهای شاعران کودک و نوجوان ایران، تنظیم کرده.

در این اثر، نویسنده، از معرفی شعرها به دنبال ارزش‌گذاری و قضاوت نیست، بلکه در پی برانگیختن مخاطبان و شاعران شعر کودک و نوجوان به داوری درباره‌ی ضعف و قوت این اشعار است.

از این باغ شرقی» تاکنون در ده هزار نسخه به چاپ سوم رسیده و موفق به کسب جوایز زیر شده است:

  • جایزه‌ی کتاب برگزیده‌ی بیست‌وپنجمین دوره‌ی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، ۱۳۸۶
  • برگزیده پنجمین جشنواره‌ی قلم زرین، ۱۳۸۷
  • جایزه کتاب برگزیده‌ی سومین دوره‌ی جایزه‌ی پروین اعتصامی، ۱۳۸۷
  • جایزه ویژه شورای کتاب کودک، ۱۳۸۷
  • جایزه کتاب برگزیده‌ی جشنواره بانوی فرهنگ، ۱۳۸۷


این اثر توسط وزارت علوم و آموزش عالی، به عنوان تنها منبع درسی برای درس نظریه‌های نقد کودک و نوجوان، برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و تدریس در این مقطع در کلیه‌ی دانشگاه‌های ایران معرفی شده است. همچنین، برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی ادبیات کودک و نوجوان، توسط هیأت انتخاب کتاب‌های درسی در دانشگاه شیراز، برگزیده شده است.

 
 

From This Eastern Garden
Critical Theories in Children and Young Adults’ Poetry
Dr. Parvin Salajegheh
Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults Publications

Appreciated as:
– the best book at the 25th Ceremony of Islamic Republic of Iran Book of the Year, 2007
– the selected book in the field of criticism by the Council of Children’s Book, 2006
– the selected work in – the 2nd Festival of Lady of Culture; the top work in the field of literary criticism and research, 2007
– the selected book at the 5th Festival of the Golden Pen, 2006
– the selected book at the 3rd Award of Parvin Etesami, March, 2009

Table of Contents
Publisher’s introduction
Introduction
Chapter 1: Theory and criticism in children and young adults’ literature
Chapter 2: The history of children and young adults’ poetry
Chapter 3: Children and young adults’ poetry
Chapter 4: Imagination
Chapter 5: Metonymy
Chapter 6: Metaphor
Chapter 7: Synesthesia
Chapter 8: Kenning
Chapter 9: Motif and Sign
Chapter 10: Symbol
Chapter 11: Satire in children and young adults’ poetry
Chapter 12: Allegory Chapter 13: Myth
Chapter 14: Emotion in children and young adults’ poetry
Chapter 15: Language in children and young adults’ poetry
Chapter 16: Literary figures in children and young adults’ poetry
Chapter 17: Thought in children and young adults’ poetry
Chapter 18: Meaning and theme in children and young adults’ poetry
Chapter 19: Narrative in children and young adults’ poetry
Chapter 20: Rhythm and form in children and young adults’ poetry
Chapter 21: Social thought in children and young adults’ poetry
Chapter 22: Pathology of children and young adults’ poetry Latin sources Persian sources Investigated books Articles Index

Introduction
The very basic plan for writing this book originated in the ideas and hypotheses of some years ago under the title of aesthetic criticism in children and young adults’ poetry. In the beginning I thought writing one paper in two fields of fiction and poetry would suffice, but after taking notes from some works, I found the project more demanding than one single paper. Later on, writing another paper under the title of Pathology of Criticism of Children and Young Adults’ Poetry, justified more strongly my previous supposition and I realized the need for a book introducing the theories and methods of criticism in this field. After proposing this project in the Council for Theoretical Discussions of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults Publications, I was assigned to accomplish this task. In the beginning, I was planning to write a book in two fields of poetry and fiction, but after taking notes and studying the works in these two fields, I found the project impractical and realized that discussion around critical theories in these two fields, each requires an individual book. What is presented in this book as the theory and method of criticizing poetry is the outcome of taking notes from children and young adults’ books of poetry. A number of these theories are studied according to the theoretical hypothesis and the recognized aesthetical methods of traditional and modern criticism, and some others have been formed through studying the works without any hypothesis and are gathered in a separated chapter. However what is apparent is that introducing the critical theories and methods, as like as the nature of criticism itself, is an opening to the novel findings and undoubtedly, the present and future theorists, will compensate the lacks in this field and improve it by proposing new methods. In compiling this book, while extending the scope of study, the theories somehow exceeded the aesthetic arguments. The author has made attempt to benefit from two fields of classical and modern theoretical knowledge as far as possible; the reason was that, studying these two fields I concluded that all these theories are the outcome of human knowledge in different historical periods and thus valuable by nature, and each can be useful as an instrument in their turn. Though I found the contemporary theories outweighing the classical, I never ceased respecting the latter because when scrutinizing the works one finds that many modern arguments, in particular rhetorics, are theoretically founded on the classical principles. And one more point is that in many cases I found that classical and modern theories regardless of originating from separate origins, converge later on and result in one single theory.