به مردن عادت نمی‌کنم

چقدر جاده‌ها تو را برای من معنی کنند؟
و راه‌های هوایی؟

درخت آلوچه شکوفه کرده است
اگر می‌توانی، بیا!

 

خرید اینترنتی اثر

 

Collection of Poems
I don’t get used to dying
By: Parvin Salajegheh
Morvarid Publications
۲۰۱۱

Table of Contents
Confession
Mirror
Your tale
I wish
Desire
Not going
Snow white
Travel
African violet
Visit
Come
Tick… tack
Not now…
Excuse me
Elegy
Birthday
For a memory from Istanbul
Pennyroyals
That…
Report
Our tale
Happy new year
Immigration
Silence
A poem for you
Missing you
Crying
Dahlias