نقد نوین در حوزه‌ی شعر

نقد نوین در حوزه‌ی شعرهریک از مقاله‌های کتاب حاضر، تحلیل و خوانش نقادانه‌ای است از یک یا چند متن شاعرانه با تکیه بر اصول نقد ادبی مدرن. نگارنده در تدوین این مقاله‌ها، کوشیده است تا ضمن استفاده از رویکردهای متنوع نقد ادبی مدرن از جمله نقد ساختارگرایانه فرمالیستی، روانکاوانه، اسطوره‌شناختی، اجتماعی، زیبایی‌شناختی و… خواننده را در فرآیند بازخوانی متن شرکت دهد.

 

خرید اینترنتی اثر

 

New Criticism in Poetry
(A Selection of Articles)
Morvarid Publications

Each article in this book is a critical review and reading of one or several literary texts, based on the principles of modern criticism. In writing these articles, while adopting different approaches of modern criticism, including structuralist, formalist, psychoanalytic, mythological, social, aesthetic criticism, the author lets the reader participate in rereading the text.

Table of Contents
Introduction
Criticism of Classical Poetry
Phenomenology of Time in Hafiz Poetry
Formalist and Structuralist Analysis and Rereading of Two Sonnets by Hafiz
Wonder, Enchantment ment and Illusion before the Mirror (Surreality in Bidel Dehla- 73 vi’s Poetry)
Demythologization and Mythologization based on Bidel Dehlavi and Saeib Tabrizi’s 115 Poetry Criticism of Modern Poetry
Semiotic, Structuralist and Interpretative Criticism of Shasusa by Sohrab Sepehri
Analysis of the Poetical Function of Statements in Forough Farrokhzad’s Poetry
Aesthetic Analysis of the Atmosphere in Two Love Poems by Ahmad Shamlou
Archetypal Analysis of Two Folk Lyrics by Ahmad Shamlou
A Review of Structure of Anna Akhmatova’s Poem
Function of Image, Metaphor and Symbol in Poetic Implications of Language