امیرزاده‌ی کاشی‌ها

درباره‌ی شعر شاملو، منتقدان و صاحبنظران از دیدگاه‌های ویژه‌ای قلم زده‌اند. هرچند که این نقد و نظرها هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند اما جامعیت چندانی در آنها دیده نمی‌شود.

مولف در این کتاب، با رعایت احترام و حفظ حقوق معنوی این بزرگان و با اتکاء به آخرین نظریه‌های نقد ادبی، ژرف‌نگرانه و ریزبین، دوره‌های مختلف شعر شاملو را بررسی و تحلیل می‌کند و در بسیاری از موارد، خواننده‌ی علاقه‌مند را به جهت درک صحیح و اصولی از بن‌مایه‌های شعری شاملو به تحسین وا می‌دارد.

اهمیت تدوین و چاپ کتاب «امیرزاده‌ی کاشی‌ها» بیشتر از آن‌روست که در این مجموعه، شعر شاملو هم به لحاظ «ساختاری» و هم از جهت «درونمایه و محتوا» مورد واکاوی و تحلیل دقیق، قرار می‌گیرد و افق‌های جدید و ناشناخته‌ای از شعر این شاعر بزرگ برای دوستداران شعر معاصر، گشوده می‌گردد.
خرید اینترنتی اثر

 

The Prince of Tiles
Contemporary Poetry Review
«Ahmad Shamlou»

Morvarid Publications
۲nd edition: 2003

Table of Contents:
Timeline of Ahmad Shamlou’s Life
Introduction
Chapter I: Characteristics and Style of Shamlou’s Poetry
Chapter II: Social Poems
Chapter III: Deliriums
Chapter IV: Ballads
Chapter V: Nocturnal Poems
Chapter VI: Lyrics
Chapter VII: Elegies
Chapter VIII: Nostalgic Poems
Chapter IX: Philosophical Contemplations
Chapter X: Journey
Index of the reviewed poems
Bibliography

Back Cover:

Many critics have written about Shamlou’s poetry and studied his poems with different approaches. However these reviews, regardless of their own peculiar characteristics are not fully comprehensive.
Respecting all these masters and observing their intellectual rights, the author, adopting the recent literary theories, analyzes deeply the different stages in Shamlou’s poetry, and makes the reader appreciate Shamlou in consequent to finding a true comprehension of his poetic themes.
Moreover «The Prince of Tiles» is significant for analyzing Shamlou’s poetry both formalistically and thematically and opening the new, yet-unexplored horizons before the appreciators of contemporary poetry.